Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /srv/www/vhosts/devrimcikaradeniz.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_newsonline/options/php-po/php-po.php on line 187
PONTOS (KARADENİZ) NASIL İSLAMLAŞTIRILDI | Devrimci Karadeniz

PONTOS (KARADENİZ) NASIL İSLAMLAŞTIRILDI

Tamer Çilingir

Pontos / Pontus

Eski Helen dilinde, Pontos bir çok kaynakta ”deniz”, ”Karadeniz sahili”, Pontos Euxenios ise,  ”Yabancılara dost deniz” anlamında kullanılmaktadır. Yine bir çok kaynakta Pontos, Küçük Asya’nın kuzeydoğusunda, Kızılırmak nehrinin doğusunda kalan coğrafi bölgenin Antikçağ’daki adıdır

Pontos Bölgesi dendiğinde, Hellenistik çağ Pontos Krallığı’nın egemenliğini yaydığı tüm bölgeleri anlamak pek doğru değildir. Zira bu egemenlik alanı, Mithradates Eupator döneminde, Batı Anadolu’yu, Kuzeydoğu Anadolu’ya bitişik Koklhis bölgesini hatta Kırım yarımadasını da kapsamıştı.

Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarının, geniş ölçüde doğal coğrafyayı temel alan yönetim örgütlenişine, illerin bölümlenmesine bakarak, Pontos Bölgesinin sınırlarını şöyle belirleyebiliriz:
Antikçağda bu sınır Sinop’tan başlar, yani daha sonra Pontos Krallığı’nın başkenti olacak Sinop bile Pontos sınırları içinde değildir. Zira bu bölgenin adı Paphlagonia’dır[1].

Doğuda ise sınır Kolkhis bölgesi ile arasındadır. Yerleşim birimi Mapavri (Çayeli) hem Bizans İmparatorluğu’nun hem de Rumca konuşulan Pontos bölgesinin doğu sınırını oluşturur. Bu sınır Lazika (Lazistan) sınırıdır. Aynı adlı Lazika Krallığı (MÖ. 2-6 yy.) Pontos’u da içine alıyordu, tıpkı Pontos Rum bakış açısıyla Lazistan, batı Gürcistan (Kolkhis) ve Abhazya’yı içine alan bölgenin tarihi-politik-kültürel ortak aidiyetleri nedeniyle ”Pontos” olarak görülmesi gibi.

Güneyde ise Milattan önce 1. binyılın Urartu’su ve ortaçağ Ermenistan’ı vardır.

Coğrafya terimi olarak Pontos Bölgesi, Karasu-Aras Dağları dizisi kuzeyini; Karasu vadisini dolayısıyla Erzincan ile Kemah’ı; Tecer Dağları dizisinin kuzeyini (Divriği, Sivas ve Yıldızeli’ni), Çekerek Çayı büklümünün kapsadığı yöreyi, dolayısıyla Zile’yi ve onun kuzeyindeki Turhal’ı; bugünkü Amasya ve Samsun illerinin bütününü kapsamına alır.

Pontos/Pontus’un İslamlaştırılması

Önce Roma İmparatorluğu ardından Roma’nın müslüman versiyonu Osmanlı İmparatorluğu’nun saldırılarına ve zalimliklerine maruz kalan Pontos’ta yaşayan Hristiyanların  özellikle Trabzon’un 1461 yılında Osmanlı tarafından işgali sonrasında İslamlaşmaya başladığını görüyoruz. 1461 yılında yüzde yüz olan Hristiyan nüfusu, 1523 yılında yüzde 86’a geriler:[2]

Müslümanlar          % 14.32
Rum Ortodoks        % 69.22
Ermeni Ortodoks    % 12.93
Latin Katolik          %   3.53
Dönemin tahrir defterlerinde yer değiştirilmelerin olmadığını da görüyoruz. Bu da bize, Hristiyanların din değiştirdiklerini gösteriyor.

16.yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarında Celali isyanlarını fırsat bilen Osmanlı’nın saldırıları esnasında Pontos’ta yaşayan Rumların İstanbul ve Trakya’ya göçlerin yanı sıra geride kalanların bir kısmının da güvenlik kaygısıyla Müslümanlaştıklarını anlayabiliyoruz.
1670 yılında Pontos’ta Rumca konuşmak yasaklanır. Rumca konuşanların ölümle cezalandırılacağı duyurulur. Bununla da yetinilmez, Osmanlı askerleri ve muhbirleri çarşı pazar, Rumca konuşanların izini sürer.
Rumca konuşurken yakalanan kadınların ve çocukların dilleri kesilir, erkekler ise idam edilir. 8 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, ailelerinin elinden zorla alınarak (Türkçe konuşmaları ve Müslüman olarak yaşamaları için) bilinmeyen yerlere götürülür.[3]
1680 yılında Osmanlı beylerinden Hasan Ali Bey, Sadrazam Kara Mustafa Paşa’nın emriyle Bafra’yı kuşatır. Amaç sadece buradaki iktidar boşluğunu ortadan kaldırmak değil, aynı zamandan bölgenin diğer yerlerinde de direnen Rumlara gözdağı vermektir. Yüzlerce Bafralı kılıçtan geçirilir, günler süren direnişin ardından 1500 kadın ve çocuk Bafra Kızlar Kalesi’ne sığınır.
Direniş kaleye sıçramıştır… Kuşatma uzun sürer… Bu süre sonra askerler kaleye girmeyi başardığında kızlar kendilerini kaleden aşağı atarak, onlara teslim olmaktansa ölmeyi yeğler. Maliyaris Yayınları tarafından Rumca yayınlanmış Pontos Rum Ansiklopedisi’nde bu direniş esnasında 30 kadının kendini kaleden attığı yazar.

Genç kadınların teslim olmaktansa ölmeyi tercih ettiği bu destansı direnişin ardından Osmanlı, Rumlarla bu şekilde başa çıkamayacağını anlar ve geri çekilir.

Osmanlı bu olayların ardından yeni bir yöntem üretir. ..Ve Padişah’ın imzasıyla çıkarılan bir ferman ile Pontoslu Rumlara “YA DİNİNİZİ YA DİLİNİZİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ” emri yollanır.

İşte bu ferman Pontos’un da kaderini bugüne kadar belirleyen önemli bir özellik taşır. Bu ferman sonrasında Batı Pontos‘ta (Samsun, Giresun, Tokat, Ordu, Amasya) yaşayan Rumlar, Ortodoks Hristiyan olarak dinlerini sürdürmeyi, dillerini değiştirip Türkçe konuşmayı kabul ederler.

Doğu Pontos‘ta (Trabzon, Rize, Gümüşhane) yaşayan Rumlar ise tam tersine Rumca konuşmayı sürdürmeyi, dinlerini değiştirip Müslüman olarak yaşamayı kabul eder. Ancak ileriki yıllarda anlaşılacağı üzerine Doğu Pontosluların bir kısmı dışarıya Müslüman görünürken,  gizli Hristiyan olarak dinlerini de devam ettirir.

Profesör Selim Deringil, II. Abdülhamit döneminde Anadolu’da genel bir Müslümanlaştırma siyaseti görüldüğüne dikkat çekiyor: “Aslında Anadolu’da en hızlı Müslümanlaşma 19. ve 20. yüzyılda yaşandı. Abdülhamit döneminde gerçekleşen 1895-1896 katliamları sırasında bayağı büyük bir Ermeni nüfus zorla Müslüman yapıldı. (…) diyor.[4]

 

Gizli Hristiyanlık (CRYPTOCHRISTIANS)

’’Rumların içinde Gromtsi denilen bir zümre vardır ki bunlar yarı Hristiyan yarı Müslüman olup kalben tam bir Hristiyan gibi ibadet etmelerine rağmen, dışarıya karşı Müslüman gibi davranırlar.  Nesilden nesile hiç değişmeyen bu adamların imamları da kendileri gibidir.’’[5]

Trabzon Maçka ilçesi ve kuzey Gümüşhane’de bulunan Krom, Yağlıdere, Stavri, Zigana, Santa, Torul gibi ulaşılması güç dağlık bölgelerde yaşayan Rumların bir bölümü zorlama sonucunda veya ekonomik nedenlerle, 17.yğzyılda İslam’a geçer gibi görünmüş ama 19.yüzyıl ortalarına dek kalben Hristiyan olarak kalmayı başarabilmiş, bunlara gizli Hristiyan/Krypto Hristiyan/Cryptochristians veya yaşadıkları bölgelere atfen Kromlu, Stavrili gibi isimler verilmiştir.

Bryer[6] , Doğu Karadeniz’de özgürlüğün sınırının 1000 – 2000 metreden itibaren başladığını, bu amaçla baskının en yoğun olduğu yıllarda 1500 metrenin yukarısında yerleşim birimleri kurulmasıyla çözüm bulunduğunu söyler.

Gizli Hristiyanlar, biri Müslüman diğeri Hristiyanlığa ait iki isim taşıyorlar, vaftiz oluyor, oruç tutuyorlar, muhtemelen sünnet de oluyorlardı. Biri hristiyanlara özgü, diğeri imam nikahı olmak üzere iki defa evleniyorlardı. Kızlarını, hristiyanlara da gerçek müslümanlara da vermiyorlardı. Her ikisi de sırlarının ortaya çıkmasına ve öldürülmelerine sebep olabileceğinden (bir Müslüman’ın Hristiyanlığa geçmesinin cezası şeriat kanunlarına göre ölümdü) kendi gibi olanlarla, muhtemelen akrabalarıyla ya da en yakın köydeki Stavriotlarla evleniyorlardı.

Müslüman  ailelere kesinlikle kız vermeyen Kromluların, Müslüman gelin alıp Hristiyanlığa döndürdükleri bilinmektedir.

Yorgo Andreadis[7], Kromlu Murtaza Efendioğluı Aziz Ağa’nın, İspir Keleverik’ten bir müslüman kızıyla evlendikten sonrakarısını Sümela Manastırı’nda vaftiz ettirip, Sophia adıyla Hristiyan yaptığını, kızın ailesine durumu anlatmasının ardından olayın örtbas edilmesinin büyük müktarda para ve yalancı şahitlikle sağlandığını söylemektedir.

 

 Gerçek Müslümanların önünde Hristiyanlardan ’’domuz’’ diye bahsediyorlardı

Ramazanlarda camiye gidiyor, Hristiyanlara özgü bir törenle ama Müslüman mezarlığına ve ”tabutla” gömülüyorlardı. Gerçek Müslümanların önünde Hristiyanlardan ”domuz” diye bahsediyorlardı.

Devlete karşı Müslüman gibi görünen Stavriotlar, Hristiyan inancını sürdürebilmek için yeraltında, mağaralarda ve korunaklı yerlerde şapeller[8] inşa ediyorlardı. (Pek çok örneğinin yanısıra, Maçka’nın Haçavera köyünde, içeri fresklerle bezenmiş, bahçe duvarı görünümünde ve bugün hala iyi durumda olan iki tanesi görülebilir)

Camiden çıkıp şapele giden bu ikili inanç sisteminde hem papaz hem imam olan ruhani liderlerin sayısını küçümsememek gerekir. Stavriotların çocuklarını vaftiz etmesi zordu, çünkü bir çok köyde papaz yoktu. Genellikle geceleri bu işin yapılabileceği en yakın Hristiyan köyüne gitmek, gün doğmadan geri dönmek gerekiyordu. Evlenmeleri de ayrı bir problemdi. Evlerine bir papaz çağırmaları gerekecekti. Bu tür işler Santa[9]  gibi gerçek Müslüman yaşamayan bölgelerde önemli değildi ama birkaç kuşak önce İslam’a geçmiş köylülerle birlikte yaşanan yerlerde çok tehlikeliydi. Bir Müslüman’ın evine papaz girdiği görülürse o ev halkının sonu gelmiş demekti. En büyük sorun ise gömülmeydi. Birçok Stavriot köyünde, imam aynı zamanda papaz olduğundan bu tür törenler gece yarısı yapılırdı. Ramazanlarda devlet her köye gerçek imam gönderirdi. Bu ay ölenleri gömerken gerçek imamı şüphelendirmemek gerekirdi. Stavriot papaz-imamlar, Türkçe’yi ve Kur’an’ı mükemmel bir şekilde bilirler ve gelen imamları şüphelendirmezlerdi.

Gümüşhane kökenli ve ataları gizli Hristiyan olan Yorgo Anderadis ”Gizli Din Taşıyanlar (The Cyrptochristians)” adlı kitabında 1700 yılında nüfusa, madenlerdeki güvenli yaşama ve halkın belli düzeydeki gelirine rağmen, Kromni’nin köylerinden hiçbirinde cami ya da kilise olmadığını, her evin, gizlice ibadet edebildiği bir mabete sahip olduğunu anlatır.

Bununla birlikte Müslüman ve gizli Hristiyanların ortak yaşadıkları köylerde, Müslümanların komşularının durumundan hepten habersiz olmadıkları da ortadadır.

’’Uzun sokak çamur oldi, Kromlilar gavur oldi’’

18 Şubat 1856 tarihinde Abdülmecit’in Paris Anlaşması’nı imzalaması ve 30 Mart’ta arkasından gelen Hatt-ı Hümayun, ülkedeki Hristiyanların kendilerini güvende hissetmelerine sebep olmuştur. Zorla veya Müslüman vatandaş olmanın avantajlarından yararlanmak amacıyla bir şekilde Hristiyan oldukları halde, İslam görünen Stavriotlar bu güven sonucu, Batılı ülkelere durumlarının incelenmesi için başvurmuş, İngiliz Büyükelçiliği, Trabzon’daki Vice-Konsül’den[10] (5) detaylı rapor istemiş. Hazırlanan raporda sadece Krom’da bile 17.260 gizli Hristiyan (Koromlis) yaşadığı belirtilince olay gerek Osmanlı sarayı, gerek batıda bomba gibi patlamıştı. Trabzonlu Müslümanlar bu inanılmaz olayı bir atma türküyle dile getirmişlerdi:

”Uzun sokak çamur oldi, Kromlilar gavur oldi”

(R.Janin, Muslumans malgre eux: les Stavriotes, Echos d’Orient, 15. 1912, 501)

 

  1. Yüzyıl İstatistikleri

 

Krom köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Alithinos                               80                            –                              50                                30

Alhajandon                        200                           –                              50                               150

Camalandon                      100                            –                             40                                60

Smanaandon                    200                            –                               –                                200

Rustamandon                  100                             –                             40                              100

Gluvena                               110                             –                              70                               40

Zahmatandon                     40                           –                               –                                  40

İmera                                    150                           2                              10                             138

 

Yağlıdere köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Parti                                  100                             –                              10                               90

Varenu                             130                             –                              40                               90

Nacarandon                   50                              –                              50                                –

Russion                            80                              –                              60                               20

Cercilandon                   70                              –                              60                               10

 

Zigana köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Stilos                                      20                    6                                 14                               –

Ziganitandon                     40                    –                                  30                               10

 

Stavri köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Epanahori                               70                    10                               60                               –

Monovandon                        100                   –                                 20                               80

Bairamandon                            6                     –                                 6                                 –

Catahori                                    120                   –                                 40                               80

 

Santa köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Piştofandon                          170                   –                                 20                              150

Zurnaciandon                        70                    –                                 70                               –

Cicalandon                             25                     –                                 20                               5

Sihanandon                          150                    –                                 20                              130

Cejlarandon                            40                    –                                 40                               –

Pinetandon                             30                    –                                 15                               15

Terjendon                               80                    –                                 50                               30

Kelendon                                 50                    –                                 50                               –

 

Gümüşhane (Haldiya) köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Chacaxa                                 40                       –                                 25                               15

Zefil                                         30                       –                                 15                               15

Karsera                                 300                  100                             120                             80

Argyropolis                       1500                 800                             300                           400

Torul                                    2300                 200                             450                           1650

Harava                                   150                  20                               40                                90

Muzena                                  500                  –                               100                              400

Size                                           100                  –                                 60                               40

 

Maçka köyleri

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Hapsi kioi                               80                    –                                   60                               20

Pondica                                450                   20                              200                             230

Thersa                                     60                    –                                      57                               3

Larahani                               100                   20                               40                               40

Aursa                                      60                    –                                     30                               30

Davera                                  200                   –                                     10                              190

Galiana                                 600                  110                               140                            350

Capi Zerfire                         300                   10                               150                            140

Hazzevera                              40                    30                               10                               –

Samaruksa                          400                   100                            100                            200

Cavara                                    30                    20                               10                               –

Tanturlu                                60                      4                                40                               16

Leri                                       200                     –                               100                             100

Nama                                      20                    5                                 10                                  5

Kelahapir                             150                   50                               30                               70

Seriama                                500                  300                             100                             100

Ciagrak                                 250                  100                               50                              100

 

Giresun

Köy Adı                       Toplam Hane      Müslüman Hane      Gizli Hristiyan Hane    Hristiyan Hane

Bulancak                                50                    –                                 20                               30

 

Gizli Hristiyanlar 19.yüzyılda Torul kazasındaki Kromni (Krom) bölgesinde, Sümela manastırının çevresindeki köylerde, Stavri’de yaşamakta ve çoğunlukla madenlerde çalışmaktaydılar. Bu yüzden Anadolu’nın çeşitli yerlerinde açılan madenlerde çalışıyorlar ve pek çok madende işçiler aralarında Karadeniz Rumcası (Romeika) konuşuyordu.

2.Meşrutiyet’in ilanından sonra, Tanin gazetesinin Anadolu’ya gönerdiği Ahmet Şerif’in Gümüşhane’de aldığı notlar bölgedeki Hristiyan nüfusun büyük ölçüde Müslümanlaştığını ortaya koymaktadır.

 

Oflular hakkında bir iddia

Economides, 1.Paylaşım Savaşı’nın ardındn (1920) yaşanan kaotik günlerde yazdığı ”Pontus ve onun Rum halkının haklı iddiaları” adlı  kitabında belki gerçek, belki de batı kamuoyunda Rum azınlığın sempati toplamasını sağlamak amacıyla hayret verici bir iddia ortaya atmıştır: 44 köyden oluşan Of kasabası halkının saf Rum olup, 17.yüzyılda İslam’a geçtiğini kaydetmesinin ardından (halkın en azından bir bölümünün) gizli Hristiyan olduğunu iddia etmiştir. Papaz elbiselerini ve kutsal kitaplarını muhafaza ettiklerini, tekrar Hristiyan olmaya hazır olduklarını, Rus işgali döneminde bu arzularını Trabzon metropolitine ilettiklerini ama metropolitin onlara  savaşın sonucunu beklemelerini tavsiye ettiğini bildirmektedir.

Aynı iddiayı Yorgo Andreadis de tekrarlamakta 1917 yılında Rus işgali sırasında Trabzon metropoliti Hrisantos’un işgal sırasında  Of Belediye Başkanı, başkanlığında kendisini karşılayan 300 kişinin önderleri gibi görerek ulusal dinlerine dönmelerini sağlamalarını istediğini kaydetmiştir.

Bu iddialara karşın, Of’un dağlık kesiminin Rumca konuşması ve Ramazan’a triod (Hristiyanlıktan kalma oruçla ilgili bir terim), tanrıya Theos demeleri gibi geçmişe ait izlerin dışında, bahsedilen dönem ve sonrasında bölgede Hristiyanlık dininin yaşatıldığına dair bir başka kanıt yoktur. Dahası Rumca konuşulan Çaykara ilçesinin Türkiye’nin kişi başına en çok cami düşen bölgelerinden birisi olması şaşırtıcıdır.[11]

Meclis Gizli Oturumunda Fevzi Çakmak’ın sözleri

1913-1915 arasında canlarını kurtarmak için pek çok Ermeni’nin, Rum’un ihtida ettiğini (Müslümanlığa geçtiğini ya da geçmiş göründüğünü) ve bunların devletin gizli kayıtlarında olduğunu Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi (Çakmak) Paşa’nın ağzından öğreniyoruz. Paşa, Meclis’in 22 Ocak 1921 tarihli gizli oturumundaki konuşmasında 300-400 bini Karadeniz sahillerindeki vilayetlerde, 100-150 bini Niğde, Kayseri, Akdağmağdeni gibi Orta Anadolu vilayetlerinde olmak üzere tüm ülkede toplam 800 bin Hıristiyan bulunduğunu, bunların ekonomik hayattaki yerlerini korumasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Fevzi Çakmak’a göre ya bunların imalathanelerde, nafıa işlerinde yani yol, köprü, tünel gibi bayındırlık işlerinde çalıştırılması ya da orta hallilerinden senelik 500, zenginlerinden 1000 lira ‘askerlik bedeli’ alınması gerekmekteydi.[12] Bu tedbirler (!) o yıl alınmadı ama ileriki yıllarda sık sık gündeme geldi.

Geride kalan Rumların, Mustafa Kemal’in emriyle Karadeniz’de soykırımına uğratıldığını, 1918 yılına kadar katledilen 150 bin Rumun ardından 1919’dan 1923’e kadar 200 bin Rum’un da katledilerek, toplam 353 bin Pontoslu Rum’un soykırımına uğradığını biliyoruz. Mübadele ile Karadeniz’den sürgün edilenlerin sayısının 190 bin civarında olduğu gerçeğinden hareketle, Fevzi Çakmak’ın söyledikleri, rakamlar konusunda haklı olduğumuzun tescilidir.

Sonuç olarak bugün Pontos’ta yaşayanların atalarının büyük çoğunluğunun çeşitli dönemlerde zorla müslümanlaştırılan Rumlar olduklarını söyleyebiliriz. Ama asıl mesele etnik kökenlerin araştırılıp, öğrenilmesinden öte, yakın tarihimizde 100 yıl önce yaşanmış tarihi haksızlıkla; soykırımı ve sorumlularıyla hesaplaşmaktır.

 

[1]  Paphlagonia diye isimlendirilen bölge antik çağda bugünkü Batı Karadeniz içinde yer alıyordu. Sınırları doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Kuzeyde ise Karadeniz yer alır. Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük bu bölgede yer alırken, Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun illerinin bir bölümü bölgenin içinde kalmaktadır.

[2] Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi 1461-1583, Heath W. Lowry, Boğaziçi Üniversitesi yaYayınevi 5.Baskı, Sayfa 84.

[3] Pontos Rum Ansiklopedisi 6. Cilt, Maliyaris Yayınları, 1992, Sayfa 163-164

[4] Oral Çalışlar, II. Abdülhamit, Aleviler ve misyonerler, Radikal (8 Ekim 2013)

[5] P. Minas Bıjışkyan, Pontos Tarihi, Çivi Yayınları 1998, Sayfa 114

[6] Anthony Bryer: “The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos (2 cilt) ve “The Post-Byzantine Monuments of the Pontos”,”Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucaus 800-1900 “ ,The Empire of Trebizond and the Pontos” adlı araştırma kitaplarının yanısıra Karadeniz’deki kilise ve manastır kalıntıları ile bölgenin Hıristiyan geçmişi ile ilgili yayınlamış yüzlerce makalesi vardır

[7] Yorgo Andreadis: 1880 yıllarında Karadeniz’den Batum’a oradan da Selanik’e göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Kyriako Andreadis 1880’li yıllarda Batum’da kurulmuş bulunan Pontos Ulusal Meclisi üyesidir. Yorgo Andreadis’in 1916 – 1924 tarihleri arasında Karadeniz’de yaşananları anlattığı  22 adet kitabı bulunmaktadır. Bunlardan Türkçe’ye çevrilen bazıları şunlardı;

– Neden Kardeşim Hüsnü

– Pontus’un Yitik Kızı Tamama

– Gizli Din Taşıyanlar

– Tolika Bacikam Al Beni

– Temel Garip Todoron

[8] Şapel: Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı, bazen küçüktür ve büyük bir kuruma bağlıdır (örneğin: büyük bir kilise, kolej, hastane, saray, hapishane veya bir mezarlık). Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerleri de olup, özellikle kırsal alanlarda ve küçük yerlerde veya yol kenarlarında dinsel ihtiyaçları karşılamak için yapılmış dua etme ve mum yakma yerleridir .Bir nevi küçük kiliselerdir. Bazen büyüktür ve başka bir yapıdan bağımsızdır.

[9] Santa: Kuzey Gümüşhane’de bulunan, 1923 mübadelesinde terkedilmiş, 7 mahalleden oluşan Rum kasabasının adı.

[10] Vice-Konsül: Konsolos yardımcısı

[11] Karadeniz Ansiklopedik Sözlük (Birinci Cilt), Özhan Öztürk, Heyamola Yayınları, Birinci Basım Mart 2005, Sayfa 428-437

[12] TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt 1, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.1985, Sayfa 320-325

Benzer Yazılar