SOYKIRIMI SERTİFİKALI MALTA SÜRGÜNLERİ

Zeynep Tozduman

20 Eylül 2013

Malta belgeleri sadece bir halkın değil, halkların trajedisinin öyküsüdür. Kan ve gözyaşının hiç eksik olmadığı coğrafyada, tek tipçi anlayışların emperyal çıkarlarla buluşup, insan haklarının kurban edilmesinin elim öyküsüdür.

Aslında, Malta Belgeleri’ni araştırmak, bir anlamda cumhuriyetin köklerinde var olan gerçeklikleri ortaya çıkarmaktır. Malta Belgeleri’nde adı geçen kişilerin izlerine baktığımızda, günümüze kadar uzanan yönetim zincirinde hep yer aldığını görürüz. Tehcir adı altında uygulanan katliamlarda, bazı bölgelerde görevli personelden vicdan sahibi olanların, tehciri ( soykırımı ) onaylamamaları yaşamlarına mal olmuştur. Bu erdemli insanlar Ermeni soykırım tarihinde her zaman beyaz sayfada anılmıştır. Örnek verecek olursak, Mardin / Derik kaymakamı, Diyarbakır Lice kaymakamı Nesim Bey, Beşiri’de kaymakam yardımcısı Ali Sabit Es-Süveydi, tehciri onaylamamasının bedelini yaşamları pahasına ödemiştir. Şanslı olan bazı görevliler ise sadece görevlerinden alınmışlardır. Konya valisi Celal, Kütahya Mutasarrıfı Faik Ali Bey azledilenler arasındadır.

Ege’de Rum kökenli yurttaşların Midilli’ye geçmelerine yardımcı olup yaşamlarını kurtaran Foça Kaymakamı Ahmet Ferit’in Rum’lara yardımdan dolayı azledildiği sicilinde kayıtlıdır. Mardin Mutasarrıfı , Mustafa Hilmi, Akşehir’de Muhacırın ve İskan Müdürlüğü’nde Sevkiyat Komisyon Üyesi Ali Fehmi Bey’in sicillerinde öldürülme nedeninin ve öldürülenlerin bulunmadığı kayıtlıdır.

Bu bölgelerde çalışıp soykırıma bulaşanlar/arananlar, milli mücadeleye ilk katılanlar arasında yer almıştır. Üzerlerindeki kanı, başka bir kanla yıkamanın telaşıyla milli mücadeleye katılmışlardır.

Bitlis valisi Mazhar Müfit (Kansu ) ve Van Valisi Haydar Hilmi (Vaner ), Halis Turgut, Deli Halit paşa, General Pertev Demirhan, Sarı Edip Efe, Ardahan Mebusu Hilmi v.b gibiler soykırımdan ötürü ödüllendirilenlerden sadece bazılarıdır. İlginçtir ki bu kişilerle ilgili kayıtlar bir tarihten sonra yoktur.

ECZACI MEHMET (ECZACIBAŞI) GAYRİMÜSLÜMLERİN SERVETLERİNE EL KOYARAK ZENGİNLEŞTİ

1934’de çıkan Soyadı Yasası, bu gibilerin gizlenebilmesi için büyük bir kolaylık sağlamıştır. Eczacı Mehmet’in de (Bu günün Eczacıbaşı Holdingi) bir iş adamına dönüşmesi gayrımüslimlerin servetlerine el konularak zenginleşmesinin sadece bir örneğidir. Soykırımdan suçlananların ödüllendirilmelerinin örneklerini vatana hizmet tertibinden maaş alanları gösteren bütçenin Ç cetvelinde de görebiliyoruz.

1955 yılı cetvelinde bütçede yer alan isimlerden bazıları şunlardır, General Bahriye Nazırı Ahmet Cemal, Talat, Eski Diyarbekir Valisi Reşit, Ziya Gökalp, Gaziantep milletvekili Ali Cenani, İstanbul Milletvekili Numan Ustalar, Muş milletvekili İlyas Sami, Bitlis Valisi Mazhar Müfit Kansu, Van Valisi ve Milletvekili Haydar Vaner, Fevzi Pirinçcioğlu, Süleyman Sırrı İçöz, Rauf Orbay, Hacı Bedir soykırım zanlıları ve Malta sürgünlerindendir.

Tarihçi Murat Bardakçı’ya göre; soykırımın baş mimarlarından olan Talat Paşa’nın karısı en yüksek maaş alanlardan ve vatana hizmet aylığı ile ödüllendirilendir.

Merkezi Umumi Üyeleri’nin eşleri ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli mensuplarının hanımları da vatana hizmet aylığı bağlanarak sadece kendileri değil aile boyu yani eşler ve çocuklar da ödüllendirilmiştir. En yüksek maaşı da Enver Paşanın kızı Mahpeyker Hanım alıyordu.

Malta_Surgunleri6

Malta Sürgünleri’nin ödülleri ise katliamın çokluğuna, azlığına ve hangi kariyerde olduğuna bağlı olarak çeşitlendirilmiştir. Kimine başvekillilik, kimine mebusluk, kimine genel kurmay başkanlığı, kimine valilik, kimine de başka yöneticilik v.s paylarına düşmüştür. Bu tablodan anlaşılacağı üzere en çok katliam yapan en çok ödül almıştır.

Malta sürgünlerinden Fethi Okyar ve Rauf Orbay gibi Başbakanlar, Fevzi Pirinçcioğlu, Şükrü Kaya, Abdülhalik Renda, M.Şeref Aykut, Ali Seyit, Ali Cenani, Ali Çetinkaya gibi Bakanlar, valiler, generaller, eğitimciler çıkmıştır. Soykırıma bulaşmış eli kanlı çetelerin ortak yönleri, çok ilginçtir ki, ya okul arkadaşı, ya akraba, ya hemşehrilik bağı ile birbiriyle ilişkilenmişlerdir. Diyarbakır’da Aksu’larla, Göksular akrabadır. Hacı Bedir Ağa‘nın torunu bu günkü meclistedir.

Enver Paşa’nın kuzeni Hasan Tahsin Uzer’in oğlu Celalettin Uzer; 1960 darbesi sonrası 28. Hükümet’te İmar ve İskân Bakanı olmuştur. Enver Paşanın eniştesi Kazım Bey ( Orbay ) 1944-46 yıllarında Genel Kurmay Başkanı, ( 1942-1944 Ekonomik ve Kültürel soykırım uygulandığında Genel Kurmay Başkanı, 1960 darbe sonrası meclis başkanıdır) Teşkilat-ı Mahsusa komutanı Fuat Bulca’nın yardımcısı General Fahri Özdilek, 27 Mayıs darbecilerinden olup ve senatörlüğe getirilen biridir.

Cumhuriyetin kuruluşunda, Malta sürgünlerinin harcı bulunduğu gibi bunların uzantıları günümüze değin uzanmaktadır.

Talat Paşa, Sadrazamlıktan, Enver Paşa ise Savaş Bakanlığı’ndan 13 Ekim’de istifa edince yerine geçen İzzet Paşa Başbakan ve Savaş Bakanı oldu ve mütareke (30 Ekim 1918 Mondoros Mütarekesi) müzarekeleri için bir komisyon görevlendirdi. 1919 Şubat’ında Savaş Bakanlığına danışan İngiliz Dışişleri Bakanlığından alınan talimatlar uyarınca, İstanbul’daki İngiliz komiseri aşağıdaki kategorilere giren ihlallerden suçlu Türklerin teslimini talep etti.

1-Mütareke koşullarına uymamak.

2- Bu koşulların yerine getirilmesini engellemek.

3-İngiliz komutanlarına ve subaylarına saygısızca davranmak.

4-Esirlere kötü muamelede bulunmak.

5-Türkiye’de ve Transkafkasya’daki Ermenilere ve diğer uyruklara zulüm yapmak.

6-Yağmaya katılmak, mülkiyete zarar vermek v.b gibi.

7-Savaş, kanun ve kurallarını başka herhangi bir şekilde ihlal etmek.

Bunun üzerine Fransız yetkilileri İngiliz Yüksek Komiserliğine şöyle der: Bu suçluların yargılanıp cezalandırılmasının müttefik askeri kuvvetlerinin gözetim ve denetimi altında olmak kaydıyla Türk yetkililerine ait bir mesele olduğunu savundular. Bunun üzerine İngilizler, sadece suçluların tutuklanması talebiyle sınırlı tuttu. Onların kendisine teslim konusunda hiç baskı yapmadı.

Türk hükümeti ise müttefiklerin işgali altındaki bölgelerin dışındaki yerlerde suç işlemiş görevlileri tutuklayıp İstanbul’da gözaltında tutuyordu. Türk cezaevi yetkilileri, TC baskıları sonucu Başvezirin bilgisi dışında 41 tutukluyu serbest bıraktılar. Mayıs 1919’da tutuklular müttefik nezareti altında alındılar ve bir kısmı İngiliz askeri gözetimine teslim edildi. 12’si aynı yılın Eylül ayında oradan Malta’ya nakledildi. Mondoros’a yollandı, 55’i ise doğrudan Malta’ya gönderildi.

Haziran 1919’da İstanbul’da hala genel siyasi suçlardan, Ermenilere zalimce muameleden ve toplu katliamlardan tutuklu olarak hapiste bulunan yüzden fazla Türk vardı. Ocak 1920’de İngiltere Dışişleri Bakanı İstanbul’daki İngiliz yüksek komiserinden tutuklanması gereken başka Türklere ait ek bir liste hazırlanmasını talep etti. Bu listede 173 isim vardı ve itham edildikleri suçlara göre ayrılmışlardı.

Suçlar;

1- İngiliz esirlere zalimce muamele- 18 isim

2- Yerli Hıristiyanlara zalimce muamele- 147 isim

3- Mütarekeyi ihlal’den – 8 isim

1920’nin sonuna kadar Malta’da hapsedilmiş 150 Türk savaş esiri bulunmaktaydı. İngiliz hükümeti, İngilizler tarafından Malta’da tutulan Türk mahpuslarla Türklerin elindeki İngiliz mahpusların takas edilmesi konusunda Kemalist rejimle çoktan pazarlığı başlatmıştır.4 Ağustos 1921’de Türklerin elinde olduğu, liste 29 İngiliz mahpuslara aittir. Majestelerinin serbest bırakmaya hazırlandığı 64 Türk mahpusunun listesi ile Türk milliyetçilerini temsil eden Bekir Sami arasında savaş esirlerinin takas edilmesine dair bir antlaşma imzalanmıştır.13.04.1921’de Malta’daki başkomutana İngiltere savaş bakanlığı tarafından 40 Türk’ün derhal İtalya’ya yollanması işini halletme emri verdirildi.14.06.1921’de tüm milliyetçi gazeteler İngiliz mahpusların tümünün serbest bırakılacağını ilişkin duyuruyu yayınlayınca, Bolşevikler, Sovyet – Kemalist antlaşmaya aykırı olduğunu savunarak Ankara’yı şiddetle protesto ettiler.

Savaş esirlerinin değişimiyle ilgili antlaşma İstanbul’daki Sadrazamla değil, temsilcileri Bekir Sami Bey aracılığında Ankara hükümeti ile sonuca bağlanmıştı. 30 Ağustos 1921’de şartlı tahliye kurallarına uymayan 16 Türk tutuklu Malta’dan kaçtı. Kaçan 16 kişi çıktığında, elde takas ve yargılama için sadece 59 kişi kalmıştı.

1921 yılının Eylül sonunda İngilizler, tüm İngiliz esirlerinin tüm Türk esirleriyle takasını kabul etti. 31 Ekim 1921 günü Malta’dan gelen onaltı Türk savaş suçlusunu taşıyan gemi ile 32 Türk savaş suçlusunu taşıyan gemiler aynı anda İnebolu’ya vardılar. Tutuklular böylece transfer edildi.

Türkiye savaş suçluları dosyasında 1- Ali İhsan Paşa ( Sabis ), suçlandığı bölge Musul, Van, İran’dır.12.3.1921’de Bağdat’dan Albay Wilson, Urmiye’deki Asuri Ordusu Başkomutanı Aga Petros’un Ali İhsan Paşa’nın Urmiye’de ve diğer yerlerdeki Asurilere yaptığı mezalime dair uzun bir rapor göndermiştir. Bu raporda savaş sırasında Asurilere ve Ruslara yapılan çok sayıda gaddarlığı ayrıntılarıyla vermektedir. 31.07.1918’de Urmiye’de, 600 kişiyle ( Nasturiler ) birlikte, köy ile Seyn Kale arasında 10.000 Urmiyeli’nin toplu katliamı, hastanelerde yaralı Hıristiyanların öldürülmesi, Seyn Kale’de esir alınan İngiliz subay Yüzbaşı Nickel’in öldürülmesi v.b. gibi olaylar.

ERMENİ SOYKIRIMININ SUÇLULARINDAN: ALİ İHSAN PAŞA

Ali İhsan Paşa, aynı zamanda İngiliz ve Hıristiyan karşıtı olup Van’daki toplu katliamı düzenleyen kişidir. Enver’in amcası Halil Bey ile birlikte Ali İhsan, 51 ve 52. bölükte tüm Ermenileri, doktorları, eczacıları, subayları ve diğerlerini katlettiler. Ali İhsan Paşa, ”işgal edilmiş tüm toprakların‘‘ diktatörü’dür. Katil Hacı İbrahim’i Albaylığa terfi ettiren de Ali İhsan paşadır. 1918 Nisan’da Dilman Savaşı’nın ardından orduya hitaben bir emir çıkararak Ermeni kadınlarının, yaşlı erkeklerin ve çocukların bile sağ bırakılmaması emrini verendir. Vl. Ordunun komutanı olarak Musul’a yerleştiğinde, Musul bölge kumandanı Divas Bey (Nevzade Bey) ile birlikte, 14 yaşından 70 yaşına ka dar bütün erkek Ermeni sürgünlerini topladı ve onlardan bir amele taburu oluşturmuştur.18 ve 19 Haziran’da Hoy’dan kaçarak Urmiye’ye ulaşan Hıristiyan mülteciler 1200 kişiydi. Hoy’dan çıktıklarında 3300 kişilerdi. 2100’ü ortadan yok olmuştu, seçilen 287 genç adam kanun kaçağı İsmail Ağa ( Sımko ) tarafından öldürüldü, kalan Kuzeybatı İran, Ali İhsan paşa’nın kuvvetleri işgal ettiği zaman Türkler ve İranlılarca katledilmiştir. Katledilenler dağlı Süryani’ler’di. Savaşın ikinci yılında Türkiye’den kaçmış olan patrik Mor Şamun’nun adamıydılar.

İNSANLIK SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI YOKTUR

1915, Ermeni- Süryani- Pontus Rumlar için insanlık felaketinin başlangıcı olmasa da etnik temizliğin nihayetidir. İnsanlık suçlarında zaman aşımı yoktur. İnsanlık suçu işleyenler yargılanana dek bu ülkeye ne barış gelir ne de demokrasi. 98 yıldır bu ülkeyi yöneten, geçmişini sorgulamayan bir yönetim, insanlık suçlarında devamlılık esastır demektedir. Soykırım suçlarının cezasızlıkla ödüllendirilmesi, yeni soykırım suçlarına çıkarılan kanlı bir davetiyedir. 1915’den günümüze değin özellikle Ortadoğu ve Mezopotamya coğrafyasındaki ( Mısır- Suriye- Tunus v.b. gibi ) paylaşım savaşlarında, emperyalizmin çıkarları, ne yazık ki halkların acılarının önüne geçmiştir. Talihsiz Ermeni halkı ise 1915’de bir yandan Alman emperyalizmin teşviki ve kışkırtmasıyla soykırıma uğrarken, diğer yandan emperyalistlerin çıkarları gereği, soykırım faillerinin ödüllendirilmesi gibi çifte acılar yaşamıştır

Yaklaşık 2 milyon insanın kaderini değiştiren, bu ülkedeki savaş suçluları ( Malta Sürgünleri) emperyallerin Türkiye üzerindeki çıkarları uğruna bırakınız adil yargılanmayı, bilakis ödüllendirilerek daha sonraki katliamlara öncülük etmişlerdir.

Kaynakça :

Vahakn N. Dadrian, Ermeni Soykırımında Kurumsal Roller, Toplu Makaleler, Kitap 1, Çeviren: Atilla Tuygan, Belge Yayınları, 2004,

Vartkes Yeghiayan, Malta Belgeleri, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türk Savaş Suçluları Dosyası, (Türkçeye Çeviren: Jülide Değirmenciler), Belge Yayınları, Ağustos 2007,

 

Kaynak: http://gelawej.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12291:2013-09-20-17-15-00&catid=221:zeynep-tozduman&Itemid=70

 

 

İSİM 

Ali İhsan Sabis

TUTUKLULUK TARİHİ29 Mart 1919 TUTUKLUK NO26 67 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ GÖREVİeski 6. Ordu komutanı
İbrahim Ahmet 29 Mart 1919 26 68 Ali İhsan Paşa’nın emir onbaşısı, tutuklanan komutanından ayrılmamış, gönüllü sürgüne gitmiştir
Abdülgani Bey 28 Mayıs 1919 26 95 Yarbay
Ahmet Faik Bey 28 Mayıs 1919 27 24 eski İstanbul Emniyet Müdürü, Bağdat Vali Muavini
Ahmet Cevat Bey 28 Mayıs 1919 27 00 Albay, İstanbul Merkez Kumandanı
Ahmet Haydar Bey 28 Mayıs 1919 27 08 Binbaşı
Ahmet Muammer Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Sivas ve Konya valisi, Sivas mebusu
Ahmet Nesimi Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Hariciye Nazırı
Ahmet Tevfik Bey 28 Mayıs 1919 26 80 Albay
Ali Fethi Okyar 28 Mayıs 1919 26 80 eski Dahiliye Nazırı, Sofya sefiri, mebus
Atıf Bey 28 Mayıs 1919 27 02 Ankara mebusu
Celal Bey 28 Mayıs 1919 26 76 Albay
Cemal Efendi 28 Mayıs 1919 26 94 Yüzbaşı
Faik Bey 28 Mayıs 1919 27 37 eski Merzifon kaymakamı
Fazıl Berki Tümtürk 28 Mayıs 1919 26 98 eski Çankırı mebusu
Ferit Bey 28 Mayıs 1919 27 03 İttihat ve Terakki katibi
Gani Bey 28 Mayıs 1919 27 23 İttihatçı
Habip Bey 28 Mayıs 1919 26 85 Bolu mebusu
Hacı Ahmet Paşa 28 Mayıs 1919 27 39 Enver Paşa’nın babası
Doktor Halil Bey 28 Mayıs 1919 26 99 Yüzbaşı
Hasan Fehmi Tümerkan 28 Mayıs 1919 26 88 Sinop mebusu
Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 28 Mayıs 1919 27 34 Şeyhülislam
Hazım Bey 28 Mayıs 1919 26 78 Binbaşı
Hilmi Bey 28 Mayıs 1919 27 89 Kırklareli Mutasarrıfı
Hoca Rıfat Efendi 28 Mayıs 1919 27 06 İttihat ve Terakki temsilcisi
Hüseyin Cahit Yalçın 28 Mayıs 1919 26 75 İstanbul mebusu, gazeteci
Hüseyin Kadri Bey 28 Mayıs 1919 27 05 Karesi mebusu
İbrahim Bedrettin Bey 28 Mayıs 1919 27 01 Diyarbakır Valisi
İbrahim Hakkı Bey 28 Mayıs 1919 27 10 Binbaşı
İsmail Canbulat 28 Mayıs 1919 26 92 eski Dahiliye Nazırı
Kemal Bey 28 Mayıs 1919 Belli değil Belli değil
Macit Bey 28 Mayıs 1919 27 04 Divan-ı Muhasebat Memuru
Mazlum Bey 28 Mayıs 1919 27 07 Binbaşı
Mehmet Sabit Sağıroğlu 28 Mayıs 1919 26 86 eski Sivas Valisi
Sabri Toprak 28 Mayıs 1919 27 29 Saruhan Mebusu
Mehmet Tevfik Bey 28 Mayıs 1919 26 79 Yarbay, Kaymakam
Memduh Bey 28 Mayıs 1919 27 33 eski Musul Valisi
Mithat Şükrü Bleda 28 Mayıs 1919 26 93 eski Maarif Nazırı, Burdur Mebusu, İttihat ve Terakki Genel Sekreteri
Mustafa Asım bey 28 Mayıs 1919 27 11 eski Of Mutasarrıfı
Mümtaz Bey 28 Mayıs 1919 26 97 Emekli Yarbay
Nevzat Bey 28 Mayıs 1919 26 96 Yüzbaşı
Ömer Bey 28 Mayıs 1919 26 81 Binbaşı
Rahmi Arslan 28 Mayıs 1919 26 91 eski İzmir Valisi
Rıza Hamit Bey 28 Mayıs 1919 27 40 Bursa Mebusu
Pirizade İbrahim Hayrullah Bey 28 Mayıs 1919 27 35 Şurayı Devlet Reisi, Nazır
Salah Cimcoz 28 Mayıs 1919 27 28 İstanbul Mebusu
Sami Bey 28 Mayıs 1919 27 09 Albay
Süleyman Numan Paşa 28 Mayıs 1919 27 32 Ordu Sıhhiye Müfettişi
Süleyman Sudi Bey 28 Mayıs 1919 27 30 Tokat Mebusu, Lazistan mebusu olarak da görünmektedir.
Şerafettin Efendi 28 Mayıs 1919 26 77 Yüzbaşı
Şükrü Kaya 28 Mayıs 1919 27 38 Mülkiye Müfettişi
Tahir Cevdet Bey 28 Mayıs 1919 26 90 eski Ankara Valisi
Tevfik Hadi Bey 28 Mayıs 1919 26 82 Siyasi Polis Müdürü
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu 28 Mayıs 1919 27 31 İzmir mebusu
Veli Necdet Bey 28 Mayıs 1919 26 87 Dahiliye Nazırlığı Müsteşarı
Yusuf Ziya Bey 28 Mayıs 1919 26 84 Emekli Binbaşı, İttihat ve Terakki Üyesi
Zekeriya Zihni Bey 28 Mayıs 1919 27 18 eski Edirne Valisi
Cihangirzade İbrahim Bey 2 Haziran 1919 27 17 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Alibeyzade Mehmet Bey 2 Haziran 1919 27 16 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Kars valisi
Cihangirzade Hasan Han 2 Haziran 1919 27 18 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Savunma Bakanı
Cihangirzade Aziz Bey 2 Haziran 1919 27 19 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Adalet Bakanı
Mehmetoğlu Muhlis Bey 2 Haziran 1919 27 27 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti PTT Genel Müdürü
Matvey Radjinski 2 Haziran 1919 27 25 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rus Şura üyesi
Musa Salah Bey 2 Haziran 1919 27 20 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Polis Müdürü
Pavlo Camusev 2 Haziran 1919 27 14 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi
Tevhidüddin Mamiloğlu 2 Haziran 1919 27 22 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Emniyet Müdürü (Orenburglu Kazak Türkü)
Stefani Vafiades 2 Haziran 1919 27 26 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi, Sosyal Yardım Bakanı
Yusufoğlu Yusuf Bey 2 Haziran 1919 27 21 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Şura Üyesi, Gıda Bakanı
Abbas Halim Paşa 21 Eylül 1919 27 54 Prens, Eski Nafia Nazırı, Bursa valisi, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın kardeşi.
Ahmet Ağaoğlu 21 Eylül 1919 27 64 Afyonkarahisar mebusu, Darülfünün hocası, yazar
Ali Münif Bey 21 Eylül 1919 27 62 eski Nafia Nazırı
Hacı Adil Bey 21 Eylül 1919 27 57 mebus
Halil Menteşe 21 Eylül 1919 27 60 İttihat ve Terakki üyesi
Hüseyin Tosun 21 Eylül 1919 27 65 Milli Telgraf Ajansı sahibi ve müdürü
Kara Kemal 21 Eylül 1919 27 61 eski İaşe Nazırı
Mahmut Kamil Paşa 21 Eylül 1919 27 58 Eski 5. Ordu Komutanı
Sait Halim Paşa 21 Eylül 1919 27 55 Prens, eski Sadrazam
Ziya Gökalp 21 Eylül 1919 27 59 Ergani-Maden Mebusu, Darülfünün hocası, yazar
Mehmet Arif Bey 28 Ocak 1920 27 60 Binbaşı
Nuri Bitlisi 28 Ocak 1920 27 61 Çavuş
Faik Kaltakkıran 22 Mart 1920 27 80 mebus
Ahmet Şevket Bey 22 Mart 1920 27 81 İstanbul Müstahkem Mevki Komutanı
Cemal Mersinli 22 Mart 1920 27 72 ordu komutanı
Çürüksulu Mahmut Paşa 22 Mart 1920 27 71 komutan
Hasan Tahsin Uzer 22 Mart 1920 27 73 eski Şam ve Erzurum valisi
Hüseyin Rauf Orbay 22 Mart 1920 27 76 eski Bahriye Nazırı, Sivas mebusu
İsmail Cevat Çobanlı 22 Mart 1920 27 74 komutan
Mehmet Esat Işık 22 Mart 1920 27 75 askeri tabip
Mehmet Şerafettin Aykut 22 Mart 1920 27 79 Avukat, Gazeteci, Edirne Milletvekili.
Kara Vasıf (Mustafa Vasıf Karakol) 22 Mart 1920 27 78 Karakol Cemiyeti’nin kurucusu
Köstenceli Numan Usta 22 Mart 1920 27 81 Zeytinburnu Fabrikasında Ustabaşı
Ahmet Emin Yalman 27 Mart 1920 27 87 Gazeteci
Ali Çetinkaya 27 Mart 1920 27 89 eski Afyon mebusu
Ali Sait Paşa 27 Mart 1920 27 82
Ali Seyyit Bey 27 Mart 1920 27 94 aşiret reisi
Celal Nuri İleri 27 Mart 1920 27 85
Ebüzziyazade Velit Paşa 27 Mart 1920 27 83
Enis Avni (Aka Gündüz) 27 Mart 1920 27 91 yazar
Hilmi Abdülkadir 27 Mart 1920 27 89
İslam Ali 27 Mart 1920 27 86
Mehmet Eczacıbaşı 27 Mart 1920 27 90 Eczacı, Mehmet Şazi Elveren’in babası
Mehmet Muammer İra 27 Mart 1920 27 88 İstanbul Polisi Siyasi Kısım Müdürü
Rafet Paşa 27 Mart 1920 27 92 belli değil
Süleyman Nazif 27 Mart 1920 27 84 eski Musul ve Bağdat valisi, yazar
Acenta Mustafa Kırzade 20 Mayıs 1920 27 86 Tacir
Doktor Abdüsselami Paşa 20 Mayıs 1920 27 90 Emekli general, eski Yemen komutanı
Mehmet Kamil Bey 20 Mayıs 1920 Musullu gazeteci
Hacı Ahmet Bey 31 Mayıs 1920 27 91 Sivas İttihat ve Terakki Delegesi
Mustafa Reşat Bey 31 Mayıs 1920 İstanbul Siyasi Polis Müdürü
Agah Bey 7 Haziran 1920 27 86
Basri Bey 7 Haziran 1920 27 92 yarbay, Cevat Paşa’nın damadı
Mustafa Abdülhalik Renda 7 Haziran 1920 27 92 eski Bitlis Valisi
Ali Cenani 13 Haziran 1920 27 93 eski Halep ve Antep mebusu
Andavallı Mehmet Ağa 13 Haziran 1920 27 94
Murat Bey 13 Haziran 1920 27 95
Süleyman Faik Paşa 13 Haziran 1920 27 96
Yakup Şevki Subaşı 13 Haziran 1920 27 97 Eski 9. Ordu Komutanı
Ali Nazmi Bey 6 Ağustos 1920
İlyas Sami Muş 19 Ağustos 1920 Muş mebusu
Mehmet Atıf Bey 19 Ağustos 1920 27 98
Mehmet Nazım Bey 19 Ağustos 1920 27 99
Süleyman Necmi Bey 19 Ağustos 1920
Sefer Bey 12 Eylül 1920 28 00
Burhanettin Hakkı Bey 20 Eylül 1920 28 01
Mehmet Nuri Bey 20 Eylül 1920 28 02
Mehmet Rıfat Bey 20 Eylül 1920 28 03
Cemal Oğuz Bey 5 Ekim 1920 28 04
Mehmet Ali Bey 5 Ekim 1920 28 05
Ahmet Şükrü Bey 27 63 eski Maarif Nazırı, mebus
Eşref Sencer Kuşçubaşı 28 06 Teşkilat-ı Mahsusa
İsmail Müştak Mayokan 28 07 Yazar, mebus
Kazım Bey 28 08 Albay, Enver Paşa’nın kayınbiraderi
Mürsel Bakü 28 09 Tümgeneral, mebus
Galatalı Şevki Bey 28 10 Albay, Malta’ya sürgüne gönderilinceye kadar Karakol örgütünün başı
Yunus Nadi Abalıoğlu 28 11 Gazeteci, Yeni Gün gazetesi sahibi, İzmir mebusu
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Malta_s%C3%BCrg%C3%BCnleri

 

Benzer Yazılar

One Response

  1. Anton